Disclaimer

Het Jelle Design logo, deze site en alle gegevens en foto's die worden gepubliceerd op deze site zijn eigendom van Jelle Design.

Jelle Design spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Jelle Design behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.
Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Jelle Design geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Jelle Design geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van - of fouten of vertraging in - het verstrekken van informatie.
Jelle Design garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
Jelle Design aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Deze site geniet bescherming op grond van de Auteurswet, het Benelux verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, en de Databankenwet. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jelle Design is het niet toegestaan deze website, dan wel onderdelen daaruit te verveelvoudigen en openbaar te maken, dan wel de site in zijn geheel of voor een gedeelte in een andere site op te nemen.